CZ
EN

PODMÍNKY POUŽITÍ

Poslední aktualizace: Září 01, 2020

1. Oprávnění uživatele
Webové stránky jsou poskytnuty společností EXI-GROUP s.r.o a jsou dostupné pouze entitám nebo osobám, které jsou plnoleté, které mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle platných zákonů. Pokud tuto podmínku nesplňujete, nemáte oprávnění používat webové stránky.

2. Rozsah podmínek použití
Tyto podmínky použití řídí vaše používání webových stránek a všech aplikací, softwaru a služeb (souhrnně "Služby") dostupných na webových stránkách. Specifické smluvní podmínky nebo smlouvy mohou platit pro použití jistých služeb a dalších položek, které vám jsou poskytnuty prostřednictvím webových stránek ("Servisní smlouva(a)"). Všechny takové servisní smlouvy doprovázejí všechny příslušné služby nebo jsou uvedeny v souvislosti s nebo prostřednictvím hypertextového odkazu souvisejícího s příslušnými službami.

3. Změny
Společnost EXI-GROUP s.r.o může kdykoliv revidovat a aktualizovat tyto podmínky použití. Vaše trvalé použití webových stránek po jakýchkoliv změnách těchto podmínek použití znamená, že tyto změny přijímáte. Jakýkoliv aspekt webových stránek může být změněn, doplněn, odstraněn nebo aktualizován bez upozornění podle výhradního uvážení společnosti EXI-GROUP s.r.o.

5. Ochrana osobních údajů
Pravidla EXI-GROUP s.r.o pro ochranu soukromí se řídí použití informací shromážděných od vás nebo vámi poskytnutých na webových stránkách. S ohledem na jakéhokoliv jednotlivce, jehož osobní informace jsou vámi poskytnuty společnosti EXI-GROUP s.r.o, stvrzujete společnosti EXI-GROUP s.r.o., že jste poskytli veškerý potřebný souhlas pro zpracování těchto osobních informací předpokládaných službami vámi používanými a pravidly EXI-GROUP s.r.o pro ochranu soukromí, včetně přenosu těchto dat do USA (platí pouze pro produkt Tekscan) nebo jiných zemí, jejíchž zákony nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany pro osobní data jako zákony země původu takového jednotlivce.

6. Licence a vlastnictví
Veškerá práva na duševní vlastnictví ("Duševní vlastnictví") spojené s webovými stránkami a jejich příslušným obsahem a informacemi ("Obsah") jsou výhradním vlastnictvím společnosti EXI-GROUP s.r.o, jejích dceřiných společností nebo třetích stran. Obsah je chráněn autorským právem nebo jinými zákony v USA nebo jiných zemích. Prvky webových stránek jsou rovněž chráněny zákony o obchodním tajemství, nefér konkurenci a dalšími zákony a nesmí být kopírovány nebo imitovány celé ani po částech. Veškerá uživatelská grafika, ikony a další položky, které se zobrazují na webových stránkách, jsou obchodními známkami, servisními známkami nebo obchodním vzhledem ("Známky") společnosti EXI-GROUP s.r.o, jejích dceřiných společností nebo jiných entit, které společnosti EXI-GROUP s.r.o udělily právo a licenci na použití těchto známek a nemohou být používány nebo narušeny žádným způsobem bez výslovného písemného souhlasu společnosti EXI-GROUP s.r.o. Kromě toho, jak je výslovně poskytnuto oprávnění těmito podmínkami použití, nesmíte kopírovat, reprodukovat, měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, vytvářet odvozeniny, nahrávat, přenášet nebo distribuovat duševní vlastnictví webových stránek žádným způsobem bez předchozího písemného svolení společnosti EXI-GROUP s.r.o nebo příslušné třetí strany. Kromě toho, jak je zde výslovně uvedeno, EXI-GROUP s.r.o vám nezaručuje žádná výslovná nebo odvozená práva na duševní vlastnictví společnosti EXI-GROUP s.r.o nebo třetí strany.
Společnost EXI-GROUP s.r.o Vám zaručuje omezenou, osobní, nepřenosnou, nesublicencovatelnou a odvolatelnou licenci pro (a) přístup a použití webových stránek, obsahu a služeb pouze způsobem prezentovaným společností EXI-GROUP s.r.o. a (b) přístup a použití počítačových a síťových služeb nabízených v rámci webových stránek ("Systémy EXI-GROUP s.r.o") pouze způsobem výslovně povoleným společností EXI-GROUP s.r.o. Kromě této omezené licence na vás společnost EXI-GROUP s.r.o nepřevádí žádné podíly nebo práva na systémy EXI-GROUP s.r.o, informace nebo data dostupná prostřednictvím systémů EXI-GROUP s.r.o ("Informace"), obsah, služby webové stránky ani žádné jiné duševní vlastnictví EXI-GROUP s.r.o udělením povolení pro přístup k webovým stránkám. Kromě rozsahu vyžadovaného zákonem nebo jako je zde výslovně uvedeno žádný obsah anebo informace nesmí být dekompilovány, modifikovány, reprodukovány, publikovány, překládány do některého jazyka nebo počítačového jazyka, přenášeny v libovolné formě nebo libovolnými prostředky, prodávány nebo distribuovány bez předchozího písemného svolení společnosti EXI-GROUP s.r.o. Nesmíte vyrábět, prodávat, nabízet k prodeji, měnit, reprodukovat, zobrazovat, veřejně představovat, dovážet, distribuovat, přenášet nebo jinak používat obsah, pokud k tomu nemáte svolení společnosti EXI-GROUP s.r.o.

7. Omezení použití webových stránek
Kromě jiných omezení uvedených v těchto podmínkách použití souhlasíte s tím, že:
(a) Nebudete maskovat původ informací přenášených prostřednictvím webových stránek.
(b) Nebudete na webové stránky umísťovat falešné nebo zavádějící informace.
(c) Nebudete používat ani zpřístupňovat žádné služby, informace, aplikace nebo software dostupný prostřednictvím webových stránek způsobem, který není výslovně povolen společností EXI-GROUP s.r.o.
(d) Nebudete zadávat nebo nahrávat pomocí webových stránek žádné informace, které obsahují viry, trojské koně, červy, časované bomby nebo jiné počítačové programové rutiny, jejichž cílem je poškození, narušení, odposlouchávání nebo zabavení vlastnictví některého systému, webových stránek, služeb, obsahu nebo informací nebo které narušují práva na duševní vlastnictví (definovaného níže) jiných.
(e) Některé oblasti webových stránek jsou omezeny pro zákazníky EXI-GROUP s.r.o.
(f) Nesmíte používat nebo zpřístupňovat webové stránky nebo systémy EXI-GROUP s.r.o žádným způsobem, který by podle přiměřeného úsudku EXI-GROUP s.r.o nepříznivě ovlivnil výkonnost nebo funkci EXI-GROUP s.r.o, služeb nebo webových stránek nebo by narušil schopnost oprávněných stran přistupovat k systémům EXI-GROUP s.r.o, službám nebo webovým stránkám.
(g) Nesmíte umísťovat do rámců nebo používat rámovací technologie pro uzavření části nebo aspektu obsahu nebo informací bez předchozího výslovného svolení společnosti EXI-GROUP s.r.o.

8. Shoda se zákonem
Souhlasíte s tím, že budete používat webové stránky v přísné shodě se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy, a to způsobem, který podle výhradního uvážení společnosti EXI-GROUP s.r.o negativně neodráží dobrou pověst nebo reputaci EXI-GROUP s.r.o, a že nepodniknete žádnou akci, která by způsobila, že EXI-GROUP s.r.o by porušila některé zákony, pravidla a předpisy, které pro společnost platí.
Webové stránky společnosti EXI-GROUP s.r.o jsou umístěny v ČR.
Veškeré otázky těmito podmínkami úžívání výslovně neupravené, jakož I veškerá práva a povinnosti uživatele a provozovatele webu se řídí zákony a dalšími platnými právními předpisy České republiky včetně platných a účinných předpisů EU.

K rozhodnutí případných sporů
K rozhodnutí případných sporů vzniklých mezi uživatele a provozovatele webu je věcně příslušný obecný soud České republiky v sidle provozovatele webu. 

TERMS OF USE

Last update: September 01, 2020 

1. USER ELIGIBILITY
The Web Site is provided by EXI-GROUP s.r.o and available only to entities and persons who have reached the age of legal majority and are competent to enter into legally binding agreement(s) under the applicable law. If You do not qualify, You are not permitted to use the Web Site. 

2. SCOPE OF TERMS OF USE
These Terms of Use govern Your use of the Web Site and all applications, software and services (collectively known as "Services") available via the Web Site. Specific terms or agreements may apply to the use of certain Services and other items provided to You via the Web Site ("Service Agreement(s)"). Any such Service Agreements will accompany the applicable Services or are listed in association therewith or via a hyperlink associated therewith. 

3. MODIFICATIONS
EXI-GROUP s.r.o may revise and update these Terms of Use at any time. Your continued usage of the Web Site after any changes to these Terms of Use will be deemed as acceptance of such changes. Any aspect of the Web Site may be changed, supplemented, deleted or updated without notice, at the sole discretion of EXI-GROUP s.r.o.

5. Privacy Notice
The Privacy Notice governs the use of information collected from or provided by You at the Web Site. With respect to any individual whose personal information is provided by You to EXI-GROUP s.r.o , You represent to EXI-GROUP s.r.o that You have obtained all necessary consents for the processing of such personal information contemplated by the Services You are using and by the Privacy Notice, including the transfer of such data to the United States (product of Tekscan only) or other countries whose laws may not provide the same level of protection for personal data as the laws of the country of origin of such an individual. 

6. LICENCE AND OWNERSHIP
Any and all intellectual property rights ("Intellectual Property") associated with the Web Site and its contents (the "Content") are the sole property of EXI-GROUP s.r.o, its affiliates or third parties. The Content is protected by copyright and other laws both in the United States and other countries. Elements of the Web Site are also protected by trade dress, trade secret, unfair competition, and other laws and may not be copied or imitated in whole or in part. All customised graphics, icons, and other items that appear on the Web Site are trademarks, service marks or trade dress ("Marks") of EXI-GROUP s.r.o, its affiliates or other entities that have granted EXI-GROUP s.r.o the right and licence to use such Marks and may not be used or interfered with in any manner without the express written consent of EXI-GROUP s.r.o. Except as otherwise expressly authorised by these Terms of Use, You may not copy, reproduce, modify, amend, lease, loan, sell and/or create derivative works from, upload, transmit, and/or distribute the Intellectual Property of the Web Site in any way without EXI-GROUP s.r.o prior written permission or that of an appropriate third party. Except as expressly provided herein, EXI-GROUP s.r.o does not grant to You any express or implied rights to the Intellectual Property of EXI-GROUP s.r.o or that of any third party.
EXI-GROUP s.r.o hereby grants You a limited, personal, non-transferable, non-sublicensable, revocable licence to (a) access and use only the Web Site, Content and Services only in the manner presented by EXI-GROUP s.r.o, and (b) access and use the UPS computer and network services offered within the Web Site (the " EXI-GROUP s.r.o Systems") only in the manner expressly permitted by EXI-GROUP s.r.o. Except for this limited licence, EXI-GROUP s.r.o does not convey any interest in or to the EXI-GROUP s.r.o Systems, information or data available via the EXI-GROUP s.r.o Systems (the "Information"), Content, Services, Web Site or any other EXI-GROUP s.r.o property by permitting You to access the Web Site. Except to the extent required by law or as expressly provided herein, none of the Content and/or Information may be reverse-engineered, modified, amended, reproduced, republished, translated into any language or computer language, re-transmitted in any form or by any means, resold or redistributed without the prior written consent of EXI-GROUP s.r.o. You may not make, sell, offer for sale, modify, amend, reproduce, display, publicly perform, import, distribute, retransmit or otherwise use the Content in any way, unless expressly permitted to do so by EXI-GROUP s.r.o.


7. RESTRICTIONS ON USE OF THE WEB SITE
In addition to other restrictions set forth in these Terms of Use, You agree that:
(a) You shall not disguise the origin of information transmitted through the Web Site.
(b) You will not place false or misleading information on the Web Site.
(c) You will not use or access any service, information, application or software available via the Web Site in a manner not expressly permitted by EXI-GROUP s.r.o.
(d) You will not input or upload to the Web Site any information that may contain viruses, Trojan horses, worms, time bombs or other computer programming routines that are intended to damage, interfere with, intercept or expropriate any system, the Web Site or Information or that infringes the Intellectual Property rights of another.
(e) Certain areas of the Web Site are restricted to customers of EXI-GROUP s.r.o.
(f) You may not use or access the Web Site or the EXI-GROUP s.r.o Systems or Services in any way that, in EXI-GROUP s.r.o ' judgment, adversely affects the performance or function of the EXI-GROUP s.r.o Systems, Services or the Web Site or interferes with the ability of authorised parties to access the EXI-GROUP s.r.o Systems, Services or the Web Site.
(g) You may not frame or utilise framing techniques to enclose any portion or aspect of the Content or the Information, without the express written consent of UPS.

8. COMPLIANCE WITH LAW
You agree to use the Web Site in strict compliance with all applicable laws, rulings and regulations and in a fashion that does not, in the sole judgment of EXI-GROUP s.r.o, negatively reflect upon the goodwill or reputation of EXI-GROUP s.r.o and You shall take no action which might cause EXI-GROUP s.r.o to be in breach of any laws, rulings or regulations applicable to EXI-GROUP s.r.o. 

EXI-GROUP s.r.o and the Web Site are based in the Czech Republic.

All issues not explicitly regulated by these Terms of use, as well as all rights and obligations of the User and the web site operator are chiefly regulated by the laws and other applicable statutory regulations of the Czech Republic, including applicable, effective regulations of the EU. The relevant court for deciding any disputes that may arise between the User and the web site operator is the relevant general court of the Czech Republic for the domicile of the web site operator.